Commissie Ethiek

De Commissie Ethiek Mores kan klanten adviseren, en zo nodig doorverwijzen, wanneer ze stellen onrechtvaardig te zijn behandeld door financiële dienstverleners.

De commissie kan de zaak bespreekbaar maken bij de bank of een andere instelling. Ernstige kwesties worden overgedragen aan andere instanties. Deze kunnen de Nederlandse Vereniging van Banken, KiFid, DNB, AFM, Bureau Financieel Toezicht, het Verbond van Verzekeraars en dergelijke organisaties of het openbaar ministerie zijn.

 

 

 

Samenstelling en doelstelling
De Commissie Ethiek Mores (CEM) bestaat uit onafhankelijke leden. Voorzitter van het stichtingsbestuur van Mores is ook voorzitter van de Commissie. Hij wordt bijgestaan door de andere leden.

De Commissie bestaat uit de volgende leden:

B.J. (Bart Jan) Krouwel, voorzitter
Bart Jan Krouwel (1946) is één van de oprichters en van 1980 – 1986 de eerste directeur van de Triodos Bank. Ook is hij medeoprichter/eerste directeur van de Onderlinge Waarborgmaatschappij Medios B.A., een geheel nieuwe, zelfstandige ziektekostenverzekeringsmaatschappij voor de alternatieve en additieve geneeswijzen, later overgenomen door OHRA Verzekeringen. Na een zesjarige periode als algemeen directeur Medisch Centrum Berg en Bosch te Bilthoven, bestaande uit diverse instellingen voor gezondheidszorg, zowel voor de reguliere, alternatieve als antroposofische wijze van gezondheidszorg. Van 1993 – 1996 was Krouwel één van de internationale directeuren van Green Cross International, een internationale milieuorganisatie, waarvan voormalig Sovjetpresident Gorbachev president was en nu ‘Honorary President’ is. en het directeurschap van met elkaar gelieerde stichtingen op het gebied van humanitaire hulpverlening, (internationale) gezondheidszorg, vredesinitiatieven en milieuzorg, trad Krouwel in 1996 dienst bij Rabobank Nederland als onderdirecteur Rabobank Nederland, in de functie van Hoofd Directoraat Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, waarna hij in 2009 met pensioen ging. In deze functie vervulde hij onder andere ook het voorzitterschap van de Commissie Ethiek en Issue Management. Vanaf februari 2009 is Krouwel actief als zelfstandig adviseur, bestuurder en commissaris op MVO-gebied onder de naam ‘Bart Jan Krouwel Advies’. In 2009 is Krouwel benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau.

drs. J.W. (Willem) Landman
Willem Landman is na een studie geschiedenis en maatschappijwetenschappen aan de VU als docent in het middelbaar onderwijs werkzaam geweest. Aansluitend studeerde hij bedrijfseconomie aan de UvA en na diverse functies in het bedrijfsleven heeft hij in 1993 de overstap gemaakt naar de Hogeschool van Amsterdam. Aldaar is hij momenteel verantwoordelijk voor het beleggingsonderwijs en doceert hij gedragseconomie. Landman is promovendus naar het gedrag en risicoperceptie van particuliere beleggers aan de Universiteit van Nijenrode o.l.v. prof. dr. Jaap Koelewijn. Hij is tevens werkzaam als senioronderzoeker bij het lectoraat Corporate Governance and Leadership van het Centre for Applied Research Economy and Management en schrijft als columnist in het Tijdschrift voor Economisch Onderwijs en in het Financieele Dagblad.

Prof. drs. ing. S.C. (Sybren) de Hoo
Sybren de Hoo vervult een leerstoel Corporate Social Responsibility and Innovation aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Maastricht. Sybren de Hoo studeerde civiele techniek aan de Academie voor Beeldende Kunsten en Technische Wetenschappen te Rotterdam en sociologie/milieukunde aan de Universiteit van Leiden (cum laude). De Hoo heeft afwisselend in binnen en buitenland gewerkt. Hij heeft zowel binnen overheden, onderzoek gerelateerde adviesorganen als in het bedrijfsleven gewerkt aan uiteenlopende vraagstukken op het gebied van energie, milieu en duurzame ontwikkeling. Sybren de Hoo is tevens directeur (sinds 1991) van een eigen adviesbureau.

De Commissie toetst het gedrag van een financiële instelling en/of individuele medewerker waarover bij het Meldpunt Mores een melding is binnengekomen.

De hamvraag: kan dat gedrag als maatschappelijk onaanvaardbaar beschouwd worden?

De Commissie velt haar oordeel op basis van een aantal criteria, zoals:

  • Wet- en regelgeving;
  • Het oordeel van relevante NGO’s en/of andere maatschappelijke organisaties;
  • Corporate governance codes, bankierseed en andere bij de branche geaccepteerde codes;
  • Algemeen aanvaarde maatschappelijke mores;

Werkwijze Commissie Ethiek (CEM)
Meldingen worden door het secretariaat van Mores geselecteerd en zo nodig doorgestuurd naar de leden van de Commissie Ethiek Mores. De leden corresponderen eerst intern over de kwestie. Het streven is om binnen enkele weken te reageren op de melding.

Wanneer de reacties van de leden binnen zijn, doet de voorzitter een voorstel over de verdere afhandeling van de melding. Als de andere leden van de CEM het met dit voorstel eens zijn, wordt de melder ervan op de hoogte gebracht.

Een voorstel hoe om te gaan met de verdere afhandeling van een melding kan zijn:

  • De CEM vindt de melding niet passen binnen het werkterrein van het Mores en wenst er verder als Mores niets aan te doen. Hierbij wordt ernaar gestreefd zoveel mogelijk te adviseren en door te verwijzen naar een andere adviseur, hulpverlener of instantie;
  • De CEM vindt de melding zeer duidelijk binnen het werkterrein van Mores vallen en is bereid – al dan niet samen met de melder – de melding te bespreken met de betreffende financiële instelling om tot aanpassing van het gemelde gedrag te komen met – zo nodig – ‘rectificatie’ van dat gedrag;
  • De CEM vindt de melding zeer duidelijk binnen het werkterrein van Mores vallen en draagt de afhandeling van de onderhavige kwestie aan een andere, meer ter zake kundige, respectievelijk bevoegde instantie over. Deze kunnen de Nederlandse Vereniging van Banken, KiFid, DNB, AFM en dergelijke organisaties of het openbaar ministerie zijn.