ANBI status

Overeenkomstig de transparantievoorwaarden van ANBI vindt u hier een overzicht van onze gegevens:

Officiële naam en contactgegevens
Stichting Mores
RSIN: 853964336
KVK: 60567023

Bankrekeningnr: NL03 RABO 0178 2344 94

Postbus 963
7301 BE Apeldoorn

info@meldpuntmores.nl

 

Bestuur en transparantie
Transparantie, openheid en integriteit staan bij Stichting Mores hoog in het vaandel. De organisatie is overzichtelijk en de taken van het bestuur zijn duidelijke afgebakend.

Stichting Mores bestaat uit een bestuur en een Commissie Ethiek. Het stichtingsbestuur bestaat uit minimaal twee en maximaal vijf leden. Het bestuur heeft de exploitatie van het Meldpunt Mores ondergebracht bij Stichting Aanpak Financieel-Economische Criminaliteit in Nederland (SAFECIN).

Voorzitter: Bart Jan Krouwel
Secretaris/penningmeester: Koen de Groot


Doelstelling conform de statuten

De stichting stelt zich ten doel:

  1. Het aan de orde stellen van onethisch, immoreel en daardoor maatschappelijk onverantwoord gedrag van banken en andere (financiële) dienstverleners van de personen die voor dit gedrag verantwoordelijk zijn.
  2. Het bevorderen van wettelijke en andere maatregelen om dergelijk gedrag te doen ophouden.
  3. Het bewerkstelligen van een cultuurverandering in de wereld van de financiële dienstverlening en het bevorderen van maatschappelijk verantwoord ondernemen in die sector.


Beleidsplan
Het beleid van Mores is gericht op verwezenlijken van haar doelstelling, met name door het inventariseren en onder de aandacht brengen van maatschappelijk onaanvaardbaar gedrag van financiële dienstverleners. Door de aanpak van onethisch handelen kan de stichting een bijdrage leveren aan de integriteit van de financiële sector. Het door het bestuur vastgestelde beleidsplan is hieronder te downloaden.

Mores Beleidsplan 2014-2015   PDF


Inkomsten
Alle inkomsten worden besteed aan het behalen van de doelstellingen. Stichting Mores heeft geen winstoogmerk. Het batig saldo na vereffening moet worden besteed conform de doelstelling. De stichting werft gelden door middel van bijdragen uit vrijgevigheid van personen en organisaties.

Onkosten, gemaakt in het kader van het uitoefenen van de bestuursfunctie worden vergoed, mits niet bovenmatig. De administratie van Mores wordt uitgevoerd door SafeCin (KvK nummer 09138148) en de inkomsten en het vermogen worden beheerd door het bestuur.

 

Begroting en dekkingsplan
Klik hieronder voor de begrotingen 2014-2016

Begroting Mores 2014 inclusief dekkingsplan
Begroting Mores 2015-2016 inclusief dekkingsplan

 

Financiële verantwoording
Klik hieronder voor de jaarrekeningen 2014-2015

Jaarrekening 2014 (pdf)
Controleverklaring accountant

Jaarrekening 2015 (pdf)
Controleverklaring accountant

 

Activiteitenverslag
De activiteiten van Mores bestaan allereerst uit het verzamelen en analyseren van ervaringen en klachten die bij het meldpunt binnenkomen. De burgers en bedrijven die melding hebben gedaan, worden geadviseerd over mogelijk te nemen stappen. Concrete zaken worden beoordeeld door deskundigen en zo nodig overgedragen aan bevoegde instanties. Wanneer duidelijke patronen van onethisch gedrag aan het licht komen, zullen deze bekend worden gemaakt en onder de aandacht van de politiek worden gebracht.

Publiciteit is essentieel voor Meldpunt Mores. Een heldere communicatie, een goede reputatie en een grote naamsbekendheid dragen bij aan het scheppen van een breed draagvlak. Daardoor krijgt de organisatie meer slagkracht. Actieve pr en marketing behoren daarom tot de kernactiviteiten van Meldpunt Mores.

De stichting zal regelmatig verslag uitbrengen van haar activiteiten.